زندگانی حضرت امام صادق (ع)
  صادق آل محمد عليه السلام
  زندگى و سيره امام صادق (ع)
  علوم وفضايل امام صادق عليه السلام
  مذهب شيعه چرا مذهب جعفرى ناميده شد؟
  جستاري است گذرا در حيات نوراني امام صادق (ع)
  داستانهايي از زندگاني امام صادق (عليه السلام)
  در آمدى بر تلاش‏هاى فرهنگى امام صادق (ع)
  ابن ابي العوجا و امام صادق(ع)
  دانشگاه بزرگ:‏ مدرسه امام صادق (ع)
  امام صادق (ع) از منظر دانشوران اهل سنت
  با امام صادق(ع) در سايه قرآن
  امام صادق(ع) و انديشه هاى صوفيان
  آموزه‏هاى تربيتى از منظر امام صادق(ع)
  امام صادق(ع) و قيام‌هاي زمان آن حضرت
  نسل نو و امام صادق (ع)
  منشور نسل جوان در سيره امام صادق (ع)
  تعريف «عدالت‏»از زبان امام صادق (ع)
  منشور نامه از امام صادق (ع) در قالب بخشنامه
  رساله‏ توحيد مفضل
  زيارتنامه حضرت امام صادق (ع)
  احاديث منتخب امام صادق (ع)